tablet-alt-solid Organisatiekunde

Waarom Edubook Organisatiekunde?

Het 7s-model

Het 7S-model loopt als rode draad door het Edubook, waarbij alle elementen met elkaar geïntegreerd aan bod komen. Door deze opzet sluit het leermiddel goed aan bij de manier waarop veel opleidingen het vak organisatiekunde geven.

Inhoud

Het Edubook Organisatiekunde biedt de gewenste diepgang per onderwerp. Doordat overbodige thema’s buiten beschouwing worden gelaten, wordt een heldere structuur gewaarborgd.

Vormgeving

Het Edubook staat vol met sterke en aansprekende hedendaagse voorbeelden. De overzichtelijke lay-out en goede visuele ondersteuning sluiten perfect aan op de belevingswereld van de huidige student.

Het Edubook Organisatiekunde is breed in te zetten in het hoger beroepsonderwijs. Het past perfect binnen het curriculum van een groot aantal studies, uit diverse onderwijssectoren.

Het Edubook Organisatiekunde biedt een ruime kijk op het vakgebied, gebaseerd op het 7S-model van McKinsey. De inleidende module start met een introductie en begincase, met als doel voorkennis te activeren en te motiveren. In de daarop volgende modules staan steeds één of meerdere thema’s uit het 7S-model centraal. Afsluitend worden in een overzicht de stromingen, trends en ontwikkelingen binnen organisatiekunde weergegeven.

Iedere module bevat leerdoelen die per onderdeel worden behandeld en getoetst aan de hand van meerkeuzevragen. In de slotmodule van elke module worden de verbanden tussen de diverse thema’s gelegd. Verder worden de modules afgesloten met cases, zodat studenten het geleerde in praktijksituaties kunnen toepassen. Tevens worden er vragen geformuleerd die studenten vervolgens kunnen gebruiken bij het analyseren van de organisatieomgeving. De gegeven antwoorden vormen de basis van een door de studenten te maken adviesrapport.

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

Organisaties zijn van belang omdat de mens als individu niet altijd in staat is om bepaalde doelen te bereiken die wel kunnen worden behaald door samen te werken. Organisaties kunnen sterk van elkaar verschillen, maar hebben desondanks drie zaken met elkaar gemeen: ze beschikken over doelstellingen, mensen en middelen. Mensen werken samen om doelstellingen te bereiken en maken daarbij vrijwel altijd gebruik van middelen. Hoe organisaties moeten worden ingericht hangt van verschillende aspecten af.

Er worden steeds nieuwe organisatievormen en inrichtingen bedacht en getest. Denk aan netwerkorganisaties, samenwerkingsvormen, zelfsturende teams, samensturing en Agile.

Uitgangspunt is telkens om de organisatie zo in te richten dat de opdrachtgever zo goed mogelijk kan worden bediend. Dat vraagt om een goede afstemming van alle elementen waaruit het 7S-model bestaat.

Dit Edubook helpt gebruikers om die elementen te snappen en te doorgronden. Het biedt handvatten om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van organisaties in kaart te brengen. Daarnaast biedt het inzicht in de samenhang van alle relevante onderdelen.

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

 

DEMOVERZOEK OF CONTACT MET ONZE COLLEGA'S?

Maak een afspraak