icon praktijkgericht onderzoek Praktijkgericht onderzoek

Waarom Edubook praktijkgericht onderzoek? 

 

Praktijkgericht

Met hulp van de theorie en de opgaven van het Edubook Praktijkgericht onderzoek voeren studenten opdrachten uit met als doel om de beroepspraktijk van een specifieke opdrachtgever te verbeteren. Studenten leren zo om onderzoek direct in de praktijk te brengen.

Volledig

Onderzoeksvaardigheden zijn een onmisbare competentie voor het succesvol werken in deze tijd. Dit Edubook leert de student alles wat hiervoor nodig is en kan vanaf het eerste leerjaar tot en met de afstudeeropdracht worden ingezet. 

 

DEMO AANVRAGEN

Universeel

Door het duidelijke onderscheid tussen het onderzoek en de opdracht, kunnen de basisonderzoeksvaardigheden in verschillende praktijksituaties en disciplines worden toegepast.

Praktijkgericht onderzoek komt bij veel opleidingen in het hoger beroepsonderwijs van pas. De uitgave is geschreven voor bacheloropleidingen in het economische domein, maar is ook zeer toepasbaar voor studenten van andere studies die hun onderzoeksvaardigheden willen vergroten.

Het Edubook introduceert praktijkgericht onderzoek en werkt de principes en opzet van een onderzoek volledig uit. Hierdoor is het inzetbaar vanaf het eerste leerjaar tot en met de afronding van een afstudeeropdracht.

In Praktijkgericht onderzoek wordt de gehele onderzoekscyclus chronologische doorlopen, maar deze volgorde is niet dwingend. De keus is aan de docent of de student: eerst een aantal basismodules volgen en daarbij oefenen met deelaspecten (thema 1 t/m 3) om daarna te werken aan het praktijkonderzoek (thema 4), of direct starten met het onderzoek (thema 4) en teruggrijpen op kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn (thema 1 t/m 3). 

Studenten leren de benodigde relevante kennis op een betrouwbare en methodische manier te verzamelen. En ze leren hier op een professionele manier over te kunnen rapporteren. Het is het perfecte leermiddel om studenten te ondersteunen bij het opbouwen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

DEMO AANVRAGEN

Het Edubook Praktijkgericht onderzoek bestaat uit vier thema's: 

Thema 1: eisen aan onderzoek en onderzoeker

In dit thema leren studenten welke eisen er minimaal gesteld worden aan een onderzoek en aan een onderzoeker. Denk hierbij aan onderwerpen zoals een onderzoekende houding, definiëren en afbakenen, betrouwbaarheid en ethiek.

Thema 2: een onderzoek voorbereiden en ontwerpen

Het tweede thema staat in het teken van het ontwerpen van een onderzoek. Dit vereist enige basiskennis met betrekking tot onderzoek en onderzoeken. Daarom wordt in de eerste drie modules aandacht besteed aan het begrip kennis, het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de verschillende vormen en functies van praktijkonderzoek. Vervolgens komen de onderdelen van een onderzoeksontwerp aan de orde: oriënteren op de onderzoekssituatie, literatuuronderzoek, probleemanalyse, theoretisch kader, conceptueel model, deelvragen en de onderzoeksplanning.

Thema 3: een onderzoek uitvoeren en documenteren

In thema drie maakt de student kennis met de vier belangrijkste methoden van praktijkgericht onderzoek: deskresearch, observeren, interviewen en het werken met vragenlijsten. Het toepassingsgebied en de voor- en nadelen van elke methode worden besproken. Ook wordt getoond hoe een keuze tussen de verschillende onderzoeksmethodengemaakt kan worden , afhankelijk van het vraagtype en de beschikbare bronnen.

Daarna leert de student de gevonden gegevens te analyseren en er conclusies uit te trekken. In de module visualiseren, komen verschillende tekentechnieken naar voren.

Een ander belangrijk onderwerp binnen dit thema is de verantwoording van het onderzoek. Hierbij leert de student de gehanteerde werkwijze en de resultaten op een juiste manier te documenteren en te reflecteren op het onderzoek.

Thema 4: een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren

Het laatste thema ondersteunt de student bij het toepassen van onderzoek op praktijkproblemen. De focus ligt op het opzetten en uitvoeren van een opdracht en de rol die onderzoek daarbij speelt.

Eerst worden enkele kennismodules aangereikt waarin een beeld wordt geschetst van een praktijkopdracht. De student leert de twee onderdelen van een praktijkopdracht en de structuur ervan herkennen. Vervolgens komen het verbeteren of realiseren van prestaties, de relatie tussen onderzoek en opdracht en het volgen van een projectaanpak naar voren.

Daarna worden de drie fases van een praktijkopdracht doorlopen, startende bij de oriëntatie op een opdracht, waarbij een beeld wordt gevormd over de organisatie en de opdracht. Daarna wordt het plan van aanpak opgesteld, waarbij aandacht is voor de inhoud en de eisen. Tot slot komen we aan bij de belangrijkste activiteiten van de uitvoering van een onderzoek, het maken van een scriptie en de presentatie.

Uiteraard ondersteunt het Edubook het gehele proces met opdrachten, voorbeelden, video’s en checklists.

DEMO AANVRAGEN

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Tegenwoordig is het leveren van een bijdrage aan het functioneren of verbeteren van organisaties een belangrijk onderdeel in het werk van veel professionals. Het maken van beroepsproducten, zoals adviezen of ontwerpen, speelt hierbij een belangrijke rol. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen en informatievaardigheden zijn in deze moderne maatschappij van onschatbare waarde. Studenten worden opgeleid tot professionals die over voldoende kennis en kunde beschikken om goed te functioneren in de huidige maatschappij. Het doen van onderzoek speelt daarbij een rol die naar verwachting nog belangrijker zal worden. Het Edubook Praktijkgericht onderzoek leidt de studenten niet op tot onderzoeker, maar bereidt studenten erop voor om hun analyses en adviezen voor de praktijk te baseren op relevante en evidence based kennis. In het Edubook komen enkele 21st century skills prominent naar voren, waarbij de studenten leren om methodisch en betrouwbaar onderzoek uit te voeren. Uiteindelijk zal dit resulteren in de kennis en vaardigheid die nodig zijn om een relevante bijdrage te leveren aan het verbeteren van de beroepspraktijk. 

Auteur: Jan Dik Zegel

BEKIJK DIT EDUBOOK

DEMO AANVRAGEN

inhoud

Thema 1: Eisen aan onderzoek en onderzoeker

Thema 2: Een onderzoek voorbereiden en ontwerpen

Thema 3: Een onderzoek uitvoeren en documenteren

Thema 4: Een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak