favicon Praktijkgericht onderzoek

Waarom Edubook praktijkgericht onderzoek? 

 

Praktijkgericht

Het Edubook Praktijkgericht onderzoek is toegeschreven op het doen van onderzoek in de praktijk. Studenten voeren opdrachten uit die gericht zijn op verbetering van de beroepspraktijk van een specifieke opdrachtgever. Het onderzoek staat hierbij te allen tijde in dienst van de praktijk. 

Volledig

Het leermiddel introduceert praktijkgericht onderzoek en werkt de principes van een onderzoek volledig uit. De uitgave kan vanaf het eerste leerjaar tot en met de afronding van een afstudeeropdracht worden ingezet.

Universeel

In de uitgave wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het onderzoek en de opdracht. Het voordeel hiervan is dat de basisonderzoeksvaardigheden toegepast kunnen worden in verschillende praktijksituaties en disciplines.

Praktijkgericht onderzoek komt bij veel opleidingen in het hoger beroepsonderwijs van pas. De uitgave is geschreven voor bacheloropleidingen in het economische domein, maar is ook zeer toepasbaar voor studenten van andere studies die hun onderzoeksvaardigheden willen vergroten.

Het Edubook introduceert praktijkgericht onderzoek en werkt de principes en opzet van een onderzoek volledig uit. Hierdoor is het inzetbaar vanaf het eerste leerjaar tot en met de afronding van een afstudeeropdracht.

In een chronologische volgorde wordt de gehele onderzoekscyclus doorlopen. Ondanks deze chronologische opbouw is het Edubook flexibel in te zetten. Het is aan de docent of de studenten eerst een aantal basismodules volgen en daarbij oefenen met deelaspecten (thema 1 t/m 3) en daarna werken aan hun praktijkonderzoek (thema 4), of dat ze direct starten met hun onderzoek (thema 4) en teruggrijpen op kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn (thema 1 t/m 3).

Studenten leren de benodigde relevante kennis op een betrouwbare, methodische, respectvolle en transparante manier te verzamelen. Zij dienen hier op een professionele manier over te kunnen rapporteren in een verslag. Het is het perfecte leermiddel om studenten te ondersteunen bij het opbouwen van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

HET EDUBOOK PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK BESTAAT UIT DE VOLGENDE VIER THEMA’S:

  • Thema 1: Eisen aan onderzoek en onderzoeker
  • Thema 2: Een onderzoek voorbereiden en ontwerpen
  • Thema 3: Een onderzoek uitvoeren en documenteren
  • Thema 4: Een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren

THEMA 1: MINIMALE EISEN AAN ONDERZOEK EN ONDERZOEKER

In dit thema leren studenten welke eisen er minimaal gesteld worden aan een onderzoek en aan een onderzoeker. Onderwerpen zoals een onderzoekende houding, definiëren en afbakenen, betrouwbaarheid en ethiek komen aan bod.

THEMA 2: EEN ONDERZOEK VOORBEREIDEN EN ONTWERPEN

Het tweede thema is gewijd aan het ontwerpen van een onderzoek. Om dit te kunnen doen dient de student eerst enige basiskennis van onderzoek en onderzoeken te krijgen. De eerste drie modules van dit thema zijn daarom gewijd aan het begrip kennis, het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de verschillende vormen en functies van praktijkonderzoek. Vervolgens komen de onderdelen van een onderzoeksontwerp aan de orde: oriënteren op de onderzoekssituatie, literatuuronderzoek, probleemanalyse, theoretisch kader, conceptueel model, deelvragen en de onderzoeksplanning.

THEMA 3: EEN ONDERZOEK UITVOEREN EN DOCUMENTEREN

In het derde thema komt de uitvoering en documentatie van een onderzoek aan de orde. Eerst maakt de student kennis met de vier belangrijkste methoden bij praktijkgericht onderzoek: deskresearch, observeren, interviewen en het werken met vragenlijsten. Het toepassingsgebied en de voor- en nadelen van elke methode worden besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe een keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende onderzoeksmethoden, afhankelijk van het vraagtype en de beschikbare bronnen.

Vervolgens leert de student de gevonden gegevens te analyseren en er conclusies uit te trekken. Er is een aparte module gewijd aan visualiseren, waarbij verschillende tekentechnieken aan de orde komen.

Een ander belangrijk onderwerp binnen dit thema is de verantwoording van het onderzoek. Hierbij leert de student de gehanteerde werkwijze en de resultaten op een juiste manier te documenteren en te reflecteren op het onderzoek.

THEMA 4: TOEPASSEN VAN ONDERZOEK BIJ EEN OPDRACHT

Het laatste thema ondersteunt de student bij het toepassen van onderzoek op praktijkproblemen. De focus ligt op het opzetten en uitvoeren van een opdracht en de rol die onderzoek daarbij speelt.

Eerst worden enkele kennismodules aangereikt waarin een beeld wordt geschetst van de belangrijkste aspecten van een praktijkopdracht. De student leert de verschillende onderdelen van een praktijkopdracht (die bestaat uit het maken van een plan van aanpak en de uitvoering) en de structuur ervan herkennen.
Vervolgens komen enkele belangrijke aspecten van een praktijkopdracht aan bod, zoals het verbeteren of realiseren van prestaties, de relatie tussen onderzoek en opdracht en het volgen van een projectaanpak.

Tot slot worden de drie fases van een praktijkopdracht doorlopen. Eerst vindt de oriëntatie op een opdracht plaats, hierbij wordt een beeld gevormd over de organisatie en enkele belangrijke aspecten van de opdracht. Daarna moet het plan van aanpak worden opgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan de inhoud en de eisen. Tot slot komen de belangrijkste activiteiten die komen kijken bij de uitvoering van een onderzoek, het maken van een scriptie en presentatie aan bod.

Uiteraard ondersteunt het Edubook het gehele proces met opdrachten, voorbeelden, video’s en checklists.

Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied

Tegenwoordig is het leveren van een bijdrage aan het functioneren of verbeteren van organisaties een belangrijk onderdeel in het werk van veel professionals. Het maken van beroepsproducten, zoals adviezen of ontwerpen, spelen hierbij een belangrijke rol. Kritisch denken, probleemoplossend vermogen en informatievaardigheden zijn in deze moderne maatschappij van onschatbare waarde. Studenten dienen opgeleid te worden tot professionals die voldoende kennis en kunde beschikken om goed te functioneren in de huidige maatschappij. Het doen van onderzoek speelt daarbij een rol en zal naar verwachting een nog belangrijkere rol gaan spelen. Het Edubook Praktijkgericht onderzoek leidt de studenten niet op tot onderzoeker, maar bereidt studenten erop voor om hun analyses en adviezen voor de praktijk te baseren op relevante en evidence based kennis. In het Edubook komen enkele 21st century skills prominent naar voren, waarbij de studenten leren om methodisch en betrouwbaar onderzoek uit te voeren. Uiteindelijk zal dit resulteren in de kennis die nodig is om een relevante bijdrage te leveren aan het verbeteren van de beroepspraktijk. 

inhoud

Thema 1: Eisen aan onderzoek en onderzoeker

Thema 2: Een onderzoek voorbereiden en ontwerpen

Thema 3: Een onderzoek uitvoeren en documenteren

Thema 4: Een praktijkopdracht opzetten en uitvoeren

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

Waarom een Edubook?

Een Edubook is een totaaloplossing die alle leermiddelen die bij een vak horen verenigt. Het vervangt het theorieboek, het naslagwerk, het werkboek, het uitwerkingenboek, uw syllabus met artikelen en eventueel zelfs het tentamen. Het Edubook is in beginsel een online applicatie en biedt alle functionaliteiten die benodigd zijn om een vak op een moderne manier, met nieuwe werkvormen uit te dragen naar studenten. Het Edubook heeft ook een printfunctionaliteit voor mensen die nog niet 100% digitaal willen werken.

 

Demoverzoek of contact met onze collega's?

Maak een afspraak