tablet-alt-solid Professionele gespreksvaardigheden

Waarom het Edubook Professionele gespreksvaardigheden?

Beroepspraktijk

Naast de basiskennis over communiceren is er veel aandacht voor verschillende gespreksvormen en gesprekssituaties in de beroepspraktijk. Hierbij ligt de focus op de toepassing van gedragscriteria in veelvoorkomende beroepssituaties zoals een vergadering of interview.

 

Interactief

Het Edubook bevat vele interactieve opdrachten. De insteek is learning by doing. De toepassingen in beroepssituaties en de koppeling aan opdrachten binnen de eigen studie maken de theorie direct actief. 

GRATIS EXEMPLAAR BEKIJKEN

Video's

Vrijwel elke module bevat video's waarin trainingsacteurs laten zien hoe een gesprek verloopt en waarbij ingezoomd wordt op gedragscriteria. Cursisten werken aan hun leeruitkomsten door via video's te laten zien of ze de gedragscriteria passend bij een leeruitkomst onder de knie hebben.  Een videotool en dashboard ondersteunen daarin.

Het Edubook Professionele gespreksvaardigheden is geschikt voor hbo-opleidingen die inhouden van de opleiding beter willen koppelen aan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten op het gebied van mondelinge communicatie. Goede communicatie is immers nodig om professionaliteit en inhoud op anderen over te brengen. Het niveau van het leermiddel sluit aan bij een brede doelgroep en er is geen voorkennis nodig. Daarnaast is het leermiddel bruikbaar als microlearning gericht op soft skills voor professionals. De leermethode dekt alle belangrijke thema's van mondelinge communicatie.


Inhoud en opbouw

Het Edubook Professionele gespreksvaardigheden betreft een geïntegreerde benadering die van start gaat met de basisprincipes van communicatie en het onderschrijven van het belang van goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Na de introductie volgen meerdere modules waarin de basisgespreksvaardigheden uitgebreid aan bod komen. Het gaat hierbij om een mix van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten gericht op bepaalde principes van mondelinge communicatie die in veel beroepssituaties terugkomen en die de basis van goede gespreksvoering vormen. 

De daaropvolgende modules zoomen in op specifieke deelgebieden van mondelinge communicatie. Door deze basisvaardigheden te oefenen krijgen studenten zicht op verschillende belangrijke essenties van mondelinge communicatie. Denk hierbij aan het goed kunnen formuleren van vragen, het leren luisteren, samenvatten, doorvragen en de bewustwording en het gebruik van lichaamstaal bij mondelinge communicatie.

Nadat de basisprincipes van communicatie behandeld zijn, verschuift de focus naar de toepassing ervan. Het laten zien van toegepaste gedragscriteria in veelvoorkomende beroepssituaties, zoals een vergadering of een interview, staan hierbij centraal. Bovendien leren cursisten om in te kunnen spelen op bepaalde situaties die ze in die context kunnen tegenkomen.

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

dIDACTIEK

Elke module in het Edubook kent een duidelijke didactische opbouw. Steeds staat een communicatieve vaardigheid met een daaraan gekoppelde specifieke leeruitkomst centraal. Voor elke vaardigheid zijn bijbehorende concrete gedragscriteria geformuleerd. Deze criteria dienen twee doelen:

  1. Ze helpen de student om zich de vaardigheid eigen te maken.
  2. Ze kunnen benut worden voor het geven van gerichte (peer)feedback.

Naast de in de module centraal staande studiestof kan er volop geoefend worden met de vaardigheden en houdingsaspecten. De modules bevatten video's waarin trainingsacteurs laten zien hoe een gesprek verloopt en waarbij ingezoomd wordt op bepaalde gedragscriteria. De modules sluiten af met een video-opdracht waarin de student zichzelf moet laten zien in een beroepssituatie. Deze video dient te voldoen aan bepaalde criteria. De afsluitende opdrachten worden optimaal ondersteund door de ingebouwde recordertool in het Edubook.

Het docentendashboard stelt de docent in staat om de voortgang en resultaten van studenten te volgen, zowel op individueel als op groepsniveau. Het dashboard is zo ingericht dat docenten de video's eenvoudig kunnen bekijken en daar aan de hand van de aangeboden criteria feedback op kunnen geven. Ook bestaat de mogelijkheid om video's via peerfeedback aan te bieden, zodat studenten kunnen oefenen om gedragscriteria bij anderen te herkennen, feedback te geven en te leren van de feedback die ze op hun eigen communicatieve vaardigheden ontvangen.

Het Edubook steekt in op een activerende didactiek waarbij studenten zelfstandig voorafgaand aan de lessen aan de slag kunnen met de leerstof. Het studentendashboard ondersteunt studenten bij het plannen van hun voortgang en resultaten. Door deze manier van werken (flipping the classroom) ontstaat ruimte voor de docent om in de lessen aandacht te besteden aan extra oefeningen en/of verbreding/verdieping. 

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN
Actueel

Ontwikkelingen in het vakgebied 

Communicatieve vaardigheden behoren tot de 21st century skills. Het belang van deze vaardigheden neemt toe in een wereld die snel verandert door technologie en digitalisering.

 

Binnen het hoger onderwijs is er een ontwikkeling gaande waarbij studenten moeten laten zien dat zij bepaalde vaardigheden (skills) beheersen, waaronder communicatieve vaardigheden. Kennis van een vak is vaak niet meer voldoende. Goede communicatieve vaardigheden zijn nodig om bepaalde professionaliteit en vakinhouden op anderen over te brengen. Dit valt onder de professionele ontwikkeling van studenten.

 

Vaak worden de vaardigheden afgetoetst in projecten. Studenten moeten een presentatie houden, een interview doen, samenwerken in groepen en vergaderen. Daarnaast dienen steeds vaker beroepsproducten te worden opgeleverd. Doordat er in teams samengewerkt wordt, er contact is met (externe) opdrachtgevers en de afsluiting vaak gepaard gaat met een presentatie, spelen communicatieve vaardigheden daarbij een belangrijke rol.

 

Onderdelen van communicatieve vaardigheden, zoals een advies of besluitvorming, staan vaak centraal in beroepsproducten. De beroepsproducten zijn veelal gericht op bepaalde studies, zoals een verkoopgesprek of een slechtnieuwsgesprek voeren, een pitch houden, laten zien dat je in staat bent een conflict op te lossen of een coachende houding kunt aannemen. Communicatieve vaardigheden zijn dan vaak niet een apart vak, maar nemen wel een essentieel onderdeel in bij de beoordeling van projecten en beroepsproducten. De in dit Edubook geformuleerde gedragscriteria ondersteunen hier zeer goed bij. Hierbij gaat het niet om het ondersteunen van één vak maar om het ondersteunen van een doorlopende communicatieleerlijn gedurende meerdere blokken/jaren.

Auteurs: Reinier Gerritzen & Frank Sturrus

Bekijk dit edubook

EDUBOOK ZELF BEKIJKEN

Inhoud

Meer informatie of direct aanvragen?

Features

 

DEMOVERZOEK OF CONTACT MET ONZE COLLEGA'S?

Maak een afspraak