De lessen die we halen uit leren tijdens een pandemie

De lessen die we halen uit leren tijdens een pandemie
Gepubliceerd op 28 juni 2021
De onderzoeken van Top Hat en Edumundo onder meer dan 3500 studenten in Engeland en Nederland geven inzicht in de verwachtingen van studenten over het hoger onderwijs post-COVID-19

Terrassen zijn open, mondkapjes mogen geleidelijk af en de scholen openen de deuren weer voor studenten. We gaan langzaam terug naar het oude leven. Tijd om te reflecteren op de afgelopen periode en vooruit te kijken naar het ‘nieuwe normaal’. Hoe voelt de student zich na een lange periode van thuisonderwijs? Welke leermethodes hebben er wel of juist niet gewerkt in deze periode? En hoe denken studenten over het onderwijs post-COVID-19? 

De organisatie Top Hat onderzocht onder meer dan 3.000 studenten in Engeland wat de leerervaringen waren een jaar na de COVID-19 pandemie. Edumundo ondervroeg dit voorjaar ruim 650 Nederlandse hbo-studenten naar hun behoeften op het gebied van digitaal studiemateriaal. Hoewel de studententevredenheid in Nederland en Engeland zich moeilijk laat vergelijken, kunnen we lering trekken uit de uitkomsten van beide onderzoeken en sluiten deze goed op elkaar aan. 

"De COVID-19-pandemie heeft fundamentele uitdagingen binnen het hoger onderwijs blootgelegd. Deze uitdagingen zullen niet zomaar verdwijnen als studenten terugkeren naar het fysieke klaslokaal. Het onvermogen van het hoger onderwijs om gelijke toegang, een gevoel van verbondenheid en boeiende en motiverende leerervaringen te bieden, heeft ertoe geleid dat de meerderheid van de studenten de waarde van een hbo-opleiding openlijk in twijfel trekt. Om hier antwoord op te geven moeten we ons als onderwijsindustrie concentreren op het verbeteren van de onderwijs- en leerervaring zelf en tegelijkertijd zorgen voor gelijke toegang tot die ervaring voor alle studenten,”

 

 

Nick Stein, Chief Marketing Officer van Top Hat over het onderwijs in Engeland


De resultaten

Studenten profiteren van de flexibiliteit die online leren biedt

Aangezien docenten onderwijstechnologie hebben omarmd om de toegang tot leren tijdens de pandemie te verbeteren, zien studenten nu ook duidelijk de voordelen in termen van flexibiliteit. Hoewel leren op locatie nog steeds de voorkeur geniet, gaven veel studenten aan dat als campussen eenmaal veilig kunnen heropenen, ze elementen van online leren willen behouden. Concreet wil 59 procent van de studenten uit het onderzoek van Top Hat de flexibiliteit behouden om de lessen virtueel bij te wonen, 43 procent wil graag met digitaal cursusmateriaal werken en 75 procent wil de mogelijkheid behouden om college-opnames te bekijken.

Grote meerderheid van studenten wil geen passieve leerling zijn

Studenten willen dat leren actief, relevant en overdraagbaar is.

In het onderzoek van Top Hat gaven studenten aan dat actief leren en regelmatige feedback belangrijk zijn om hen te helpen hun onderwijsdoelen te realiseren. In het bijzonder vinden ze het belangrijk dat hun docent mogelijkheden creëert om overdraagbare vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden en samenwerken te ontwikkelen. Daarnaast hechten studenten er waarde aan als hun docent leren relevant maakt door kennis toe te passen en daarmee problemen uit de echte wereld aan te pakken. Bovendien zien ze graag dat leren actief gemaakt wordt door middel van discussie, samenwerking en interactieve activiteiten.

Ook de actualiteit van de lesstof wordt belangrijk gevonden. Uit het onderzoek van Edumundo blijkt dat de overgrote meerderheid het belangrijk vindt dat een (digitaal)studieboek actueel en up-to-date wordt gehouden.

Docenten moeten technologie blijven gebruiken, zelfs als het veilig is om fysiek les te geven

Studenten zien duidelijk waarde in het blijvend integreren van technologie in het onderwijs. Een meerderheid van de studenten uit het onderzoek van Top Hat zegt bijvoorbeeld dat het belangrijk is om op één plek toegang te hebben tot al het leermateriaal, zoals theorie, collegepresentaties en opdrachten. Daarnaast zien ze meerwaarde om live chat, break-out rooms en pollingtools te gebruiken in de online lessen en om te werken met interactieve leerboeken waarmee ze hun leerproces zelf kunnen managen.

Actief leren is een gamechanger voor studenten

Een interessante bevinding uit het onderzoek van Top Hat is dat discussie en interactie tussen studenten cruciaal is voor het online leerproces. Studenten die aangaven dat hun docent aandacht had voor het bevorderen van interacties en discussies tijdens de online lessen, beoordeelden de kwaliteit van hun online leerervaring hoger dan de studenten waar dit niet het geval was. Daarnaast toonden deze studenten ook een hogere motivatie en betrokkenheid bij hun vakken.

 

Samenvattend

Studenten hebben behoefte aan een actieve en relevante leerervaring. De studenten die reeds te maken hebben met deze onderwijsvorm zeggen eerder dat ze hun instelling zouden aanbevelen, voelen zich betrokken en gemotiveerd bij hun opleiding en zien de algehele waarde van hun opleiding goed in. Docenten die nog zoekende zijn naar hoe ze hun onderwijs post-COVID-19 vorm gaan geven, kunnen de volgende aanbevelingen ter harte nemen:

  1. Wanneer het veilig is om terug te keren naar leren op de fysieke locatie, is het aan te bevelen om in de klas tools in te zetten die de betrokkenheid van studenten vergroten, zoals discussies, quizzen en pollingtools.
  2. Bied interactieve digitale leermiddelen aan waarmee studenten hun eigen leerproces kunnen managen. Bekijk hiervoor eens de Edubooks van Edumundo.

Edubooks bekijken

Door docenten inzicht te geven in de studievoortgang van studenten is het mogelijk om een basis te leggen voor het verbeteren van de leerresultaten en daarmee de waarde van het onderwijs voor studenten te verhogen.

Goed lesgeven is een proces van geven en nemen, dat is gebaseerd op empathie, binding en het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve inzichten om studenten uit te dagen en te ondersteunen.

De meerderheid van de studenten uit het onderzoek van Edumundo geeft aan het belangrijk te vinden dat hun docent de studievoortgang kan monitoren en kan bijsturen waar nodig.

  1. Maak gebruik van feedbacktools. Het Edubook van Edumundo bevat tevens een feedbacktool om studenten gedurende het blok te voorzien van feedback studentendashboard in een Edubook,
  2. Ontwerp cursussen op basis van actief leren die studenten in staat stellen hun kennis op zinvolle manieren praktisch toe te passen.

Studenten die vaker een online leermiddel gebruiken zijn hier ook positiever over.

Het onderzoek van Edumundo toont ook aan dat  studenten die vaker (minstens 2 keer) gebruik maakten van digitale leermiddelen hier duidelijk positiever over zijn dan de studenten zonder ervaring met digitale leermiddelen. Deze studenten gaven significant vaker aan het gebruik van een digitaal studieboek als prettig of zelfs zéér prettig te ervaren.

Prettig werken met digitaal studieboek-1

Deze afbeelding komt uit het scriptierapport van Andrea van den Eijkel, studente Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool en afstudeerster van Edumundo.


Hoe kan Edumundo hierbij ondersteunen?

Ga actief aan de slag met studenten!

Edubooks bieden de ruimte om actief aan de slag te gaan met de lesstof. Edubooks zijn digitaal, altijd bij de hand en geven de gelegenheid om op een leuke manier te werken met een vak! De invulling van de les bepaalt de docent. Die beslist wat er in de les aan bod komt en welke modules daarbij horen. Zo zijn de lessen interactief en is er ruimte om actualiteiten in de lesstof te verwerken.

Neem contact OP

Naast het Edubook biedt Edumundo meer digitale tools aan om leren leuker, uitdagender en effectiever te maken:

College Coins
College Coins is een gamification-tool voor het onderwijs die inspeelt op de drie factoren voor intrinsieke motivatie: autonomie, betrokkenheid en competentie (Deci & Ryan) en daarmee inzet op het verhogen van studiesucces. Dit gebeurt door studenten challenges aan te bieden waar ze uit kunnen kiezen (autonomie), feedback te geven en te belonen (competentie) en ze de challenges veelal in teamverband te laten volbrengen (betrokkenheid).  College Coins is op meerdere gebieden toepasbaar. Momenteel wordt het veel ingezet rondom de thema's studentonboarding, duurzaamheid en projectonderwijs.

Businessgames
Door het spelen van een businessgame runnen studenten in teams een fictief bedrijf. Zie het als een virtuele wereld waarin studenten op een zeer realistische manier kunnen proeven aan een managementfunctie binnen een onderneming. Het doorlopen van een businessgame vraagt om een actieve houding van de studenten en een zeer goede onderlinge samenwerking.

demo aanvragen

 

Help de student door de studievoortgang te monitoren!

Studenten hechten waarde aan feedback en groeien erdoor. Met behulp van een Edubook is het monitoren van de studievoortgang van studenten zeer eenvoudig. Er kan op ieder gewenst moment feedback gegeven worden om de studenten zo goed mogelijk op weg te helpen. Stuur bij waar nodig en maak professionals van jouw studenten!


Bibliografie

Edumundo. (2021). 5 factoren die studenten belangrijk vinden aan studiemateriaal. Opgehaald van https://www.edumundo.com/blog/5-factoren-die-studenten-belangrijk-vinden-bij-de-aanschaf-van-digitaal-studiemateriaal

Edumundo. (2021). Businessgames. Opgehaald van Edumundo.com: https://www.edumundo.com/businessgames

Edumundo. (2021). College Coins. Opgehaald van Edumundo.com: https://www.edumundo.com/collegecoins

Edumundo. (2021). Edubooks. Opgehaald van Edumundo.com: https://www.edumundo.com/edubooks

Edumundo. (2021). gamification. Opgehaald van edumundo.com: https://www.edumundo.com/gamification

Deci & Ryan. Opgehaald van https://www.toolshero.nl/psychologie/zelfdeterminatietheorie-zdt/

Hat, T. (2021). Opgehaald van https://tophat.com/press-releases/lessons-from-pandemic-learning-survey/